leven volgens het innerlijk licht

    zes kernwaarden van de Vrienden  (‘VREDIG’)

De ervaring in de Stilte leidt bij veel Quakers tot principes in de persoonlijke levensstijl. Die worden vaak als zes kernwaarden gepresenteerd: 

Vrede
Een Citaat:
“Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen. …niet in naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse koninkrijken of naties.” (George Fox en andere Vrienden, 1660, bekend als het vredesgetuigenis van de Quakers)

Dit radicaal pacifistische standpunt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Vrienden geven die bijvoorbeeld vorm in de onpartijdige hulp aan oorlogsslachtoffers. Maar ook door bijvoorbeeld het aanschrijven van overheden, het houden van stille wakes, studie en advies aan supranationale organisaties. Dit heeft ook gevolgen voor onze verhouding met Kerk en Overheid; wij erkennen het idee van de ‘rechtvaardige oorlog’ niet. Het idee dat oorlog onder bepaalde voorwaarden te verantwoorden zou kunnen zijn. Hiermee wijzen wij ook ‘humanitaire interventies’ af als motief voor rechtvaardige oorlogsvoering. Dat heeft gevolgen voor de houding ten opzichte van andere kerkgenootschappen en religies en de overheid. 

Rechtvaardigheid
Dit getuigenis heeft de Vrienden ook gemotiveerd om onrechtvaardige situaties te bestrijden en zich in te zetten voor bijvoorbeeld verbeteringen in de (geestelijke)gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden, de afschaffing van doodstraf en slavernij, het stimuleren van sociale woningbouw, aandacht voor immigranten en de bescherming van kinderen en de zwaksten in de samenleving.

Eenvoud
Quakers vermijden opsmuk en poespas, zij hechten aan duidelijke taal. Zij verzetten zich tegen ongeremde economische groei, materialisme en egoïsme. Quakers streven naar een eenvoudig en duurzaam leven en zijn terughoudend in het gebruik van genotsmiddelen (er zijn veel vegetariërs, veganisten en geheelonthouders onder de Vrienden).

Duurzaamheid
Zorgvuldig omgaan met onze sociale en natuurlijke omgeving is noodzakelijk; Wij geven de aarde door aan generaties die na ons komen. Alle mensen zijn zonder uitzondering met elkaar en de natuur verbonden. Quakers zetten zich in voor de rechtvaardige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen, want niemand heeft de wereld in bezit en mag zondermeer beschikken over haar rijkdommen. Elke vorm van verspilling, uitbuiting en parasiteren dient bestreden te worden. 

Integriteit
Woorden hierbij zijn: trouw, betrouwbaar, eerlijk, echt. Het streven naar waarachtigheid en oprechtheid is essentieel. Het Bijbelse ‘laat het Ja dat je zegt, Ja zijn en het Nee Nee’ is maatgevend. Daarom leggen zij geen eed af. Waarachtig taalgebruik betekent ook het vermijden van overbodige bijvoeglijke naamwoorden en overdreven onderdanigheid. 

Gelijkwaardigheid
Ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of maatschappelijke status zijn mensen gelijkwaardig. Van meet af aan wezen Quakers alles af dat onderscheid bracht, zoals rangen en standen en het gebruik van academische titels.

Onthouden? (VREDIG = Vrede, Rechtvaardigheid, Eenvoud, Duurzaamheid, Integriteit, Gelijkwaardigheid)

Die zes kernwaarden zijn dus iets voor heel gewone mensen!

Voor een leuke manier om met kinderen over dit soort waarden te spreken, zoek binnen deze website eens op het woordje “vroem”, dan kom je op het goede plekje terecht in het boek Quaker Geloven en Werken.