Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb” ( Joh. 15). Geloof uit zich in getuigenissen én handelingen. Aan de vruchten kent men de boom.
In de loop der jaren hebben Quakers getuigenissen, uitspraken en citaten over hun ge- loofsovertuiging verzameld in een bloemlezing die in het Engels Quaker Faith and Practice – Book of Christian Discipline genoemd wordt. Dit boek is bedoeld ter in-spiratie en geeft inzicht in de houding van Quakers ten opzichte van allerlei geloofs-vragen en ethische vraagstukken. Het verscheen voor het eerst als manuscript in 1738 en vond zijn oorsprong in de zogeheten Raadgevingen en Vragen (zie blz.151). De eerste gedrukte versie werd gepubliceerd in 1783. In de loop der tijd werden steeds weer nieuwe versies ontwikkeld. De meeste Quakergroepen herzien zo’n verzameling uitspraken eenmaal in een generatie – eens in de dertig jaar – om deze te actualiseren.
In Nederland publiceerden de Quakers een vertaling van het Britse Quaker Faith and Practice. Dit gebeurde voor de eerst keer in 1828. [1] Deze vertaling greep terug op de toen bestaande versie van Quaker Faith and Practice. In 1952 werd opnieuw een vertaling ge- maakt door Vriend Rob Limburg. Het boek kreeg als titel mee: Leven uit het Innerlijk Licht – getuigenissen van Quakers. Het is jarenlang een inspirerend boekwerk geweest binnen en buiten de kring van de Nederlandse Quakers. In 2006 besloot de Algemene Vergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden in Nederland dat dit boekwerk aan herziening toe was. De Algemene Vergadering besloot een Commissie Herziening in het leven te roepen die dit werk vervolgens ter hand nam. Er is inmiddels meer dan twaalf jaar aan gewerkt.
Als titel voor het nieuwe boek werd gekozen: Quaker Geloven en Werken.
Er werd dus niet gekozen voor de zelfstandige naamwoorden ‘het geloof ‘en ‘het werk’ van de Quakers, maar voor de werkwoorden ‘geloven’ en ‘werken’! Besloten werd verder om het eerdere boekje niet integraal te herschrijven en actualiseren, maar de houding
van de Quakers tegenover de daarin besproken thema’s op een hedendaagse manier te verwoorden. Daarbij zijn telkens citaten van met name Nederlandse Quakers gevoegd ter illustratie. Daarvoor zijn alle door de Quakers in Nederland uitgegeven maandbladen van- af de dertiger jaren van de vorige eeuw als bronnen gebruikt. Waar bruikbare Nederlandse citaten ontbraken werd gebruik gemaakt van relevante citaten van Quakers uit andere landen. De citaten werden chronologisch gerangschikt waardoor ook de ontwikkeling in bezinning op de besproken thema’s zichtbaar werd.
Een korte geschiedenis van het Genootschap en een aantal levensbeschrijvingen van be- kende Vrienden in de geschiedenis van de Quakers werden ook in het boek opgenomen. Wij hopen dat dit aan de tijd aangepaste boek over geloven en werken van Quakers – evenals zijn voorganger – weer vele jaren een bron van inspiratie kan zijn en tot herken- ning zal leiden.
Daarbij blijft de leidraad van de zeventiende-eeuwse Vrienden essentieel:

Geliefde Vrienden,
Wij leggen jullie deze dingen niet op als een regel waarnaar je moet leven, maar opdat allen leiding mogen ontvangen naar de mate van het Licht, dat zuiver en heilig is, opdat, doordat je blijft en wandelt in het Licht, deze dingen mogen worden vervuld in de Geest en niet naar de letter, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Slotopmerking in een zendbrief van Vrienden in Balby, 1656, QF&P 1.01

Terug naar inhoudsopgave
Volgende Korte geschiedenis van het genootschap ==>