Selecteer een pagina

Actie XR in Delft

door Vivian Barty-Taylor

De Haagse Maandvergadering heeft Extinction Rebellion al meerdere jaren gesteund door ons pand aan hun kosteloos te laten gebruiken voor hun vergaderingen in Den Haag. Sommige van onze leden zijn ook verder betrokken bij hun en doen mee met hun acties. De uitgangspunten van XR van zorg voor onze planeet gecombineerd met direct, geweldloze actie komen direct overeen met onze Quaker getuigenissen.

Ook in Delft is XR bezig, en heeft een maandelijkse actie op de Markt in Delft. Tijdens de luchtalarm (1e maandag van de maand om 12 uur) gaan demonstranten op de grond liggen. Dit is een “non-arrestable” actie aangezien verkeer nog steeds om ons heen kan rijden.

Ik ging voor het eerst naar deze actie afgelopen maandag. Ik was zeer blij om daar ook Herman te treffen, en dacht hoe bijzonder het was dat van de ongeveer dertig demonstranten er twee uit de HMV kwamen.

Epistle Netherlands Yearly Meeting – 2023

Epistle of Netherlands Yearly Meeting of the Religious Society of Friends, meeting from
May 12 -14 2023
Dear Friends Worldwide
We met again in the Natuurvriendenhuis “de Bosbeek” in Bennekom with 54 Friends,
including a number of children and guests from other Yearly Meetings (Belgium and
Luxembourg Yearly Meeting, Ireland Yearly Meeting and German Yearly Meeting).
It was the first time in four years that we were able to meet, now that the threat of corona is
over.
It was nice to be able to sit again at the table with one another and share soup and sandwiches
with chocolate sprinkles.
What a wonderful privilege it was to be together in this wooded place with budding trees
and bird sounds. On our walks we enjoyed the warmth of the sun and the sparkling
sunlight and shadows on the leaves of the trees.
Our theme was “Ubuntu and Sustainability”, as a preparation for the theme of the
World Conference 2024 in South Africa.
During the Meeting for Worship for Business, we reflected upon our finances and the
question of whether we need professional assistance
to make our tasks easier.
We want to develop a vision in the near future about what to do with our real estate.
We have also reflected on how to simplify our organizational structure and we hope to
take steps towards this in the near future. We feel inspired by the experiences of Fri
ends
in Switzerland and Belgium.
We watched a dialogue between Lynn Finnegan (Ireland YM) and Kees Nieuwerth.
The topic was: How do we relate to the threats of climate change and their impact
on creation. Lynn quoted Rumi: “There are a thousand ways to kneel and kiss the earth”.
This means that every person can contribute using their own talents. Lynn did research
on hope and despair within the environmental movement. Her last question to Kees
was where he gets his strength from and what he is grateful for. That is a question for all of
us.
After this conversation Mieke van Opheusden presented her experiences with actions for the
preservation of creation. She emphasized the great importance of resistance. She participated
in an act of protest to stop a coal train by sitting on the rails, for which she was arrested. She
also told us about the actions at the brown coal mine in Lützerath, Germany.
It is like Mother Earth has been cut up with a big knife there.
Mieke shared her fear, anger and grief with us about how we as humanity are destroying
God’s creation. Grieving is an important process; if we don’t grieve we become passive and
depressive. This kind of mourning is too much for one person to bear, it needs a community.
She ended by naming her sources of strength, such as gratitude for what we still have, being
in nature and celebrating life.
She invited us to be still and ask ourselves, “What is required of me?”
The children really enjoyed being and playing in the woods. On Sunday, they practiced to
making fire without the use of matches and cooking soup on that fire made from plants found
in the forest. The activity was organized by Wietske, who was specially invited to work with
the children and offer them this experience.
We closed the weekend with our Meeting for Worship, which could also be attended
digitally.
A song that inspired us and which we sang together was:
I’ve got peace like a river,
I’ve got peace like a river,
I ‘ve got peace like a river in my soul (2x)
I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain in my soul (2x)
I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain in my soul (2x)
In Friendship
Peter Spreij
Netherlands Yearly Meeting, Clerk.

Zendbrief Algemene Vergadering 2023

Zendbrief van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden, bijeen van 12 tot 14 mei 2023

Lieve Vrienden Wereldwijd

Wij zijn weer bijeen geweest in het Natuurvriendenhuis de Bosbeek te Bennekom met 54 Vrienden, onder wie een aantal kinderen en gasten van andere jaarvergaderingen. (Belgische en Luxemburgse Jaarvergadering, Ierse Jaarvergadering en de Duitse Jaarvergadering). Het is de eerste keer in vier jaar, nu de dreiging van corona voorbij is.

Het was fijn om weer bij elkaar aan tafel te kunnen zi\en en soep en broodjes met hagelslag te delen. Wat een geweldig voorrecht om op deze bosrijke plek met ontluikende bomen en vogelgeluiden bij elkaar te zijn. Op onze wandelingen hebben we genoten van de warmte van de zon en het licht op de bladeren en het spel van de schaduwen.

Ons thema was “Ubuntu en Duurzaamheid”, als voorbereiding op het thema van de WereldconferenRe 2024 in Zuid Afrika.

Tijdens de Zakenvergadering hebben we ons gebogen over onze financiën en over de vraag of we eventueel professionele hulp in moeten schakelen om onze taken te verlichten. We willen in de nabije toekomst een visie ontwikkelen over wat we met onze bezixngen doen. Ook hebben we nagedacht over een vereenvoudiging van onze organisaRe structuur. Ook hierin hopen we de komende Rjd stappen te ze\en. Hierbij voelen we ons geïnspireerd door de ervaringen van de Vrienden in Zwitserland en België.

We keken naar een gesprek tussen Lynn Finnegan (uit Ierland) en Kees Nieuwerth. Het onderwerp was: Hoe verhouden we ons tot de dreigingen van de klimaatveranderingen en de invloed daarvan op de schepping.

Lynn haalde een citaat van Rumi aan: Er zijn duizenden manieren om te knielen en de aarde te kussen. Dat betekent dat ieder met hun eigen talenten een bijdrage kan leveren.

Lynn deed een onderzoek naar de hoop en wanhoop binnen de milieu beweging. Haar laatste vraag aan Kees was, waar hij de kracht uit haalt en waar hij dankbaar voor is. Dat is een vraag aan ons allemaal.

Na dit gesprek werden we meegenomen in de presentaRe van Mieke van Opheusden, waarin ze vertelde over haar ervaringen met acRes voor behoud van de schepping. Ze heek benadrukt hoe groot het belang is om in verzet te komen. Het tegenhouden van een kolentrein door op de rails te gaan zi\en en dan gearresteerd te worden. Ze vertelde ook over de acRes bij de bruinkool mijnen in Lützerath, Duitsland. Als een mes gezet in moeder aarde.

Mieke liet ons haar angst, boosheid en verdriet voelen, over hoe wij als mensheid de schepping vernieRgen. Daarin is rouwen een belangrijk proces, als we niet rouwen stompen we af. Dit rouwen is te groot voor een mens alleen, daar heb je de gemeenschap voor nodig. Ze eindigde met haar bronnen van kracht, zoals dankbaarheid voor wat we nog hebben, het zijn in de natuur, het vieren van het leven. Ze nodigde ons uit om sRl te zijn en ons af te vragen: “Wat wordt er van mij gevraagd?”

De kinderen hebben heerlijk genoten van het zijn en spelen in het bos. Zondag hebben de kinderen geoefend in hoe het is om te leven als een natuurvolk in het bos, onder begeleiding van Wietske, die speciaal uitgenodigd was om de kinderen te begeleiden in deze ervaring.

We sloten het weekend af met onze Wijdingssamenkomst, die ook via zoom werd uitgezonden.

Een lied dat ons inspireerde was:

I’ve got peace like a river,
I’ve got peace like a river,
I ‘ve got peace like a river in my soul (2x)

I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain in my soul (2x)

I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain in my soul (2x)

Met warme Vriendengroeten,
Peter Spreij
Schrijver van de Nederlandse Jaarvergadering