ANBI

Religieus Genootschap Der Vrienden Quakers

RSIN/fiscaal nummer

006369509

KVK nummer

34368766

Contactgegevens

Quaker Centrum
Stadhouderslaan 8
2517 HW  ‘s-Gravenhage

Email

secretariaat@dequakers.nl

Website

www.quakers.nu

Doelstellingen Quakers

 • De Quakers vormen een religieuze beweging die rond 1650 ontstond in Engeland. Zij willen zich laten leiden door het “waarachtige Licht dat ieder mens verlicht,” (Johannes 1, vers 9). Zij stellen zich open voor de directe en voortgaande openbaring van God. Hun stille samenkomsten zijn hierop gebaseerd. De Quakers kennen geen bijzondere ambten en uiterlijke sacramenten. (Richtlijnen pag 3)

 • De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is gevestigd te Amsterdam en was in de periode dat de Wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853 nog gold, bij het Departement van Justitie als kerkgenootschap bekend onder nummer 67.

 • De in 2008 vastgestelde Richtlijnen, tezamen met de sedertdien genomen aanvullende toelichtingen en besluiten van de Nederlandse Jaarvergadering, zijn aan te merken als statuten en reglementen. 

 • Het handelen van het Genootschap is gericht op:

  • de instandhouding van het Genootschap;

  • verdieping van de geloofservaring;

  • activiteiten gericht op outreach;

  • het werken aan het verwezenlijken van concerns (roeping, opdracht), vooral met betrekking tot vrede, gerechtigheid en duurzaamheid;

  • hulp aan de medemens;

 • Het Genootschap bestaat uit vier Maandvergaderingen: Amsterdamse Maandvergadering, Haagse Mandvergadering, Midden- en Zuid-Nederland Maandvergadering en Noordoost Nederlandse Maandvergadering.

 • Tezamen vormen deze vier Maandvergaderingen de Nederlandse Jaarvergadering.

 • Het Genootschap is aangesloten bij de Nederlandse Raad van Kerken.

 • Het Genootschap is aangesloten bij de Friends World Committee for Consultation (de wereldorganisatie van Quakers) en de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden in Brussel.

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten

 • De Maandvergaderingen organiseren samenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Bennekom, Driebergen, Deventer, Wijhe, Zwolle en Groningen.

 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering.

 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een retraite.

 • Het Genootschap geeft een maandblad uit: De Vriendenkring.

 • Het Genootschap onderhoudt een website: www.quakers.nu.

 • Het Genootschap geeft publicaties uit om het Genootschap meer bekendheid te geven, de onderlinge band versterken en de geloofservaring verdiepen.

 • Het Quaker Hulpfonds werft fondsen voor projecten in binnen- en buitenland.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Nederlandse Jaarvergadering van het Genootschap bestaat uit:

 • schrijver: Peter Spreij;

 • assistent-schrijver: Marielke Nieuwerth-van den Akker;

 • penningmeester: Frits Nieuwerth-van den Akker;

 • schrijver Landelijke Commissie: Marielke Nieuwerth-van den Akker.

Beloningsbeleid

 • Met uitzondering van het secretariaat worden alle functies vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon maar alleen een onkostenvergoeding.

 • De secretariaatsmedewerker ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Financiën

 • De inkomsten van het Genootschap bestaan uit;

  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;

  • rente en beleggingsopbrengsten;

  • legaten en erfstellingen;

  • de gedeeltelijke verhuur van de Quakercentra in Amsterdam en Den Haag;

  • andere baten.

 • Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden. Er worden geen geldwervingsacties gehouden.

 • De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.

 • Leden, die een functie binnen het Genootschap vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.

 • De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Ook het Quaker Hulpfonds voert geen geldwervingsacties. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

 • De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.

 • Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeesters opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van de Nederlandse Jaarvergadering aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van de Nederlandse Jaarvergadering, de commissies en het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.

 • De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.

 • De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.

 • Besluiten in de vergaderingen van het Genootschap worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

 • De Maandvergaderingen leggen hun jaarrekening en begroting ter vaststelling voor in een te houden zakenvergadering van de Maandvergadering.

Baten en lasten 2022

Inkomsten

Werkelijk

Begroot 2023

G-50 Ontvangen bijdragen

38.592

34.885

G-51 Inkomsten op kapitaal

16.643

15.700

G-52 Herwaarderingen

183.571

Totaal inkomsten

238.807

50.585

Uitgaven

Werkelijk

Begroot 2023

G-15 Debiteuren & Vooruit betaald

215

G-70 Kosten Kantoor & Bestuur

1.873

5.100

G-71 Kosten Eigen uitgaven

6.085

5.450

G-72 Kosten Reis & Verblijf

2.837

22.850

G-74 Afdrachten en Bijdragen aan
organisaties

25.133

11.450

G-77 Kosten van educatie, literatuur &
abonnementen

195

200

G-79 Resultaat Maandvergaderingen

2.685

Totaal uitgaven

38.807

45.050