ANBI – GENOOTSCHAP

ANBI

Religieus Genootschap Der Vrienden Quakers

RSIN/fiscaal nummer

006369509

KVK nummer

34368766

Contactgegevens

Quaker Centrum
Stadhouderslaan 8
2517 HW  ‘s-Gravenhage

Email

secretariaat@dequakers.nl

Website

www.quakers.nu

Doelstellingen Quakers

 • De Quakers vormen een religieuze beweging die rond 1650 ontstond in Engeland. Zij willen zich laten leiden door het “waarachtige Licht dat ieder mens verlicht,” (Johannes 1, vers 9). Zij stellen zich open voor de directe en voortgaande openbaring van God. Hun stille samenkomsten zijn hierop gebaseerd. De Quakers kennen geen bijzondere ambten en uiterlijke sacramenten. (Richtlijnen pag 3)

 • De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is gevestigd te Amsterdam en was in de periode dat de Wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853 nog gold, bij het Departement van Justitie als kerkgenootschap bekend onder nummer 67.

 • De in 2008 vastgestelde Richtlijnen, tezamen met de sedertdien genomen aanvullende toelichtingen en besluiten van de Nederlandse Jaarvergadering, zijn aan te merken als statuten en reglementen. 

 • Het handelen van het Genootschap is gericht op:

  • de instandhouding van het Genootschap;

  • verdieping van de geloofservaring;

  • activiteiten gericht op outreach;

  • het werken aan het verwezenlijken van concerns (roeping, opdracht), vooral met betrekking tot vrede, gerechtigheid en duurzaamheid;

  • hulp aan de medemens;

 • Het Genootschap bestaat uit vier Maandvergaderingen: Amsterdamse Maandvergadering, Haagse Mandvergadering, Midden- en Zuid-Nederland Maandvergadering en Noordoost Nederlandse Maandvergadering.

 • Tezamen vormen deze vier Maandvergaderingen de Nederlandse Jaarvergadering.

 • Het Genootschap is aangesloten bij de Nederlandse Raad van Kerken.

 • Het Genootschap is aangesloten bij de Friends World Committee for Consultation (de wereldorganisatie van Quakers) en de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden in Brussel.

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten

 • De Maandvergaderingen organiseren samenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Bennekom, Driebergen, Deventer, Wijhe, Zwolle en Groningen.

 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering.

 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een retraite.

 • Het Genootschap geeft een maandblad uit: De Vriendenkring.

 • Het Genootschap onderhoudt een website: www.quakers.nu.

 • Het Genootschap geeft publicaties uit om het Genootschap meer bekendheid te geven, de onderlinge band versterken en de geloofservaring verdiepen.

 • Het Quaker Hulpfonds werft fondsen voor projecten in binnen- en buitenland.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Nederlandse Jaarvergadering van het Genootschap bestaat uit:

 • schrijver: Peter Spreij;

 • assistent-schrijver: Marielke Nieuwerth-van den Akker;

 • penningmeester: Frits Nieuwerth-van den Akker;

 • schrijver Landelijke Commissie: Marielke Nieuwerth-van den Akker.

Beloningsbeleid

 • Met uitzondering van het secretariaat worden alle functies vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon maar alleen een onkostenvergoeding.

 • De secretariaatsmedewerker ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Financiën

 • De inkomsten van het Genootschap bestaan uit;

  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;

  • rente en beleggingsopbrengsten;

  • legaten en erfstellingen;

  • de gedeeltelijke verhuur van de Quakercentra in Amsterdam en Den Haag;

  • andere baten.

 • Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden. Er worden geen geldwervingsacties gehouden.

 • De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.

 • Leden, die een functie binnen het Genootschap vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.

 • De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Ook het Quaker Hulpfonds voert geen geldwervingsacties. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

 • De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.

 • Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeesters opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van de Nederlandse Jaarvergadering aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van de Nederlandse Jaarvergadering, de commissies en het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.

 • De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.

 • De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.

 • Besluiten in de vergaderingen van het Genootschap worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

 • De Maandvergaderingen leggen hun jaarrekening en begroting ter vaststelling voor in een te houden zakenvergadering van de Maandvergadering.

Baten en lasten 2022

Inkomsten

Werkelijk

Begroot 2023

G-50 Ontvangen bijdragen

38.592

34.885

G-51 Inkomsten op kapitaal

16.643

15.700

G-52 Herwaarderingen

183.571

Totaal inkomsten

238.807

50.585

Uitgaven

Werkelijk

Begroot 2023

G-15 Debiteuren & Vooruit betaald

215

G-70 Kosten Kantoor & Bestuur

1.873

5.100

G-71 Kosten Eigen uitgaven

6.085

5.450

G-72 Kosten Reis & Verblijf

2.837

22.850

G-74 Afdrachten en Bijdragen aan
organisaties

25.133

11.450

G-77 Kosten van educatie, literatuur &
abonnementen

195

200

G-79 Resultaat Maandvergaderingen

2.685

Totaal uitgaven

38.807

45.050

ANBI – QUAKER HULPFONDS

Quaker Hulp Fonds – fiscaal

RSIN/fiscaal nummer 861378891

Het Quaker Hulpfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KVK nummer: 78404355
Contactgegevens Quaker Hulpfonds:
Vossiusstraat 20
1071AA Amsterdam

email: secretariaat@dequakers.nl

website: www.quakers.nu

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten:

 • Het Quaker Hulp Fonds organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar.
 • Het Quaker Hulp Fonds produceert jaarlijks een verslag waarin transparant en éénduidig de besteding van de giften wordt verantwoord. Dit verslag wordt gepresenteerd op en aan de Algemene Vergadering.
  Het jaarverslag over 2022 is hier te lezen
 • Jaarlijks vindt een kascontrole plaats.
 • Projecten worden beoordeeld op integriteit en doelmatigheid. Bij ieder project dient minimaal een Nederlandse Quaker betrokken te zijn die over het verloop van het project en de vorderingen van de beoogde doelstellingen verslag kan uitbrengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Quaker Hulp Fonds bestaat uit:
Schrijver: Corien van Dorp
Penningmeester: Herman van Beek
lid: Joke Hofman

Beloningsbeleid

Alle functies worden vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon en slechts in een beperkt aantal gevallen een onkostenvergoeding.

Financiën
De inkomsten van het Quaker Hulp Fonds bestaan uit:

 • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
 • renteopbrengsten;
 • legaten en erfstellingen;
 • opbrengsten van collectes van Jaar – en Maandvergaderingen
 • andere baten.

Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden.
De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
Leden, die een functie binnen het Hulpfonds vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeester opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van het Quaker Hulpfonds aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
Besluiten in de vergaderingen van het Quaker Hulp fonds worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

VVQREA Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022

Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 VVQREA “Vrienden voor Brussel” 2021

Algemeen: Tot en met 29 december 2021 was het voor VVQREA een financieel goed jaar. Zowel het bedrag van de donaties als de ASN beleggingsportefeuille stegen aanzienlijk. Te samen met wat winst op verkoop van fondsen zouden we, na aftrek van de uitgaven aan QCEA, een bescheiden groei van ongeveer 5000,- euro maken. Ook de Triodos aandelenfondsen deden het behoorlijk. Maar per 30-12-2021 verlaagde deze bank plotseling de waarde van de Triodos certificaten met 30%. Dit vanwege een ontwrichte inkoop/verkoop handel met als gevolg het gevaar van een te grote kapitaal onttrekking of vijandige overname van de bank. Triodos noemt de daling een administratieve korting om gedurende het jaar 2022, via een andere structuur, het eigenaarschap van de bank veilig te stellen. Triodos wil de handel in 2023 hervatten via een open handelsplatform. De prijs zal dan tot stand komen d.m.v. vraag en aanbod. Tot die tijd zal VVQREA de huidige administratieve waarde op haar balans dienen te noteren.

Kascontrole 2021: De kascontrole is dit jaar virtueel / digitaal uitgevoerd door Saskia Kühlmann uit den Haag en Martin Touwen uit Deventer.

Begroting, resultatenrekening en Balans 2021: Er is in 2021 ruim 14.000 euro meer ontvangen, en ruim 2000 euro minder uitgegeven dan begroot. Er is 2/3 meer aan donaties ontvangen dan was begroot. Ook de ASN en Triodos beleggingen deden het tot en met december van 2021 zeer goed. Helaas deed een afwaardering van de Triodos certificaten de balanscijfers te niet. Naar verhouding hebben we, als gevolg van verkoop van beleggingsfondsen met winst, nu veel liquiditeit op de balans staan.Beleidsplan 2022: Inflatie en grote onzekerheden verstoren de financiële markten. Tegelijk hebben we té veel liquide middelen. De lage rentestand voor deposito’s maken het onaantrekkelijk om daarvan een deel in te zetten. Om relatief zeker te zijn wat betreft uitsluiting van de wapenindustrie én tevens de duurzaamheids- en milieu doelen te kunnen ondersteunen, blijven er voor ons als investering alleen de ASN en Triodos beleggingsfondsen over. Het is nu wachten op een gunstig instapmoment. Daar in tegen lopen de bankkosten de laatste jaren nogal op. Een deel is zichtbaar op de begroting, een ander deel onzichtbaar omdat sommige fonds- en transactiekosten in de koers verrekend worden, met een lager rendement als gevolg. De groei van het donatiebedrag laat echter weer de betrokkenheid van onze leden zien. Vandaar dat het begrootte bedrag op dit punt verhoogd is. Gezien de te verwachte lagere personele uitgaven bij QCEA kunnen we afdracht in 2022 op 27500 euro houden.

VVQREA Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Vrienden voor Brussel (VvQREA)

Het VvQREA bestuur bestaat nog steeds ongewijzigd uit: Corien van Dorp – schrijver, Hennie Jansen – penningmeester, Peter van Leeuwen en Peter Spreij – leden. Martine Kuipers neemt als afgevaardigde van de Nederlandse jaarvergadering (Quakers) voor QCEA deel aan de bestuursvergaderingen. In 2021 kwam het VvQREA bestuur 5 keer in (Zoom)vergadering bijeen.

Het begin en eind van 2021 was in lockdown wegens Corona. In tegenstelling tot het jaar daarvoor waarin een digitale ledenraadpleging plaatsvond, hebben we in april door middel van zoom een VvQREA ledenvergadering gehouden. Hieraan namen ook de scheidend directeur van QCEA Andrew Lane, de nieuwe directeur Timmon Wallis en assistent communicatie Lena Hofmaier deel. QCEA heeft veel vaardigheid ontwikkeld om ondanks lockdown te blijven functioneren.

Via de QCEA blog Deltalight (op de website te lezen) hebben de Nederlandstaligen in de Benelux dit jaar een vijftal onderwerpen met betrekking tot vrede, mensenrechten en klimaat kunnen lezen. De artikelen worden vertaald door Vrienden die zich betrokken voelen bij VvQREA.

In maart 21 vond de General Assembly via Zoom plaats, een document over vernieuwing in Europa na de pandemie werd gepresenteerd om te delen met politici en vrienden. Het bevat 3 hoofdonderwerpen: – verzekeren van veiligheid van de leefomgeving – het bouwen aan een inclusieve samenleving – een duurzame wereld stichten, vrij van gewelddadige conflicten. In diezelfde GA droegen diverse vertegenwoordigers op een daarvoor ingelast agendapunt gedichten voor in hun eigen taal.

Er zijn met betrekking tot gender en inclusiviteit 3 video’s geproduceerd (op de website van QCEA te vinden)

In April vond via zoom in samenwerking met ENAAT (European Network Against Arms Trade) en SFW (Stop Fueling War) onder begeleiding van Clemence Buchot “answering difficult questions” -betreffende de wapenhandel plaats.

In mei vond onder begeleiding van outreach en community organiser Pamela Nzabampema online het onderwerp “possibilities of peace education, evidence and opportunity” plaats.

Ook in mei nam Timmon Wallis het stokje over van Andrew Lane. Helaas had Andrew weinig mogelijkheid om de taken anders dan digitaal over te dragen, en ook kennismaking met de nieuwe staf ging voornamelijk digitaal. Na ruim een jaar van lockdowns bleek dat Timmon hier geen grip op kreeg wat na een half jaar tobben ondanks bemiddeling van buiten en ondersteuning van ExCo leidde tot het vertrek van Timmon en een vertwijfelde staf. In de samenwerking en afstemming van Quaker organisaties wereldwijd heeft Atiaf Alwazir, als plaatsvervangend directeur QCEA zeer goed vertegenwoordigd.

In oktober was er een Zoom bijeenkomst van “peace mediation and climate crisis” in samenwerking met “Food for Humanity” (Muna Luqman) en PPFP ÿoung professsionals in foreign policy” (Olivia Lazard). Dit naar aanleiding van COP26, de wereld klimaat top te Glasgow.

In november vond QCEA algemene vergadering voor het eerst weer fysiek plaats. Er waren 4 van onze VvQREA leden bij aanwezig. Atiaf hoofd van het peace program deed verslag op video en Saskia Basa deed aan de hand van verhalen verslag van vredesprojecten in Europa. Kekeli van het HR kon helaas geen verslag doen daar zij ziek was. De moeilijke taak waar QCEA nu voor staat werd besproken. De meeste stafleden hebben hun contract na beëindiging niet verlengd.

Zonder volledig te zijn in deze opsomming, zijn op de site van QCEA de activiteiten van het afgelopen jaar terug te vinden. ExCo is op zoek naar een nieuwe directeur en stafleden om de programma’s weer op kracht te brengen. Jeremy Lester (schrijver) springt op dit moment zoveel mogelijk in. In de vriendenkring wordt door VvQREA ook regelmatig een thema van QCEA belicht.