Selecteer een pagina

ANBI – QUAKER HULPFONDS

Quaker Hulp Fonds – fiscaal

RSIN/fiscaal nummer 861378891

Het Quaker Hulpfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KVK nummer: 78404355
Contactgegevens Quaker Hulpfonds:
Vossiusstraat 20
1071AA Amsterdam

email: secretariaat@dequakers.nl

website: www.quakers.nu

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten:

  • Het Quaker Hulp Fonds organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar.
  • Het Quaker Hulp Fonds produceert jaarlijks een verslag waarin transparant en éénduidig te besteding van de giften wordt verantwoord. Dit verslag wordt gepresenteerd op en aan de Algemene Vergadering.
  • Jaarlijks vindt een kascontrole plaats.
  • Projecten worden beoordeeld op integriteit en doelmatigheid. Bij ieder project dient minimaal een Nederlandse Quaker betrokken te zijn die over het verloop van het project en de vorderingen van de beoogde doelstellingen verslag kan uitbrengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Quaker Hulp Fonds bestaat uit:
Schrijver: Corien van Dorp
Penningmeester: Herman van Beek
lid: Joke Hofman

Beloningsbeleid

Alle functies worden vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon en slechts in een beperkt aantal gevallen een onkostenvergoeding.

Financiën

  • De inkomsten van het Quaker Hulp Fonds bestaan uit;
  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
  • renteopbrengsten;
  • legaten en erfstellingen;
  • opbrengsten van collectes van Jaar – en Maandvergaderingen
  • andere baten.

Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden.
De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
Leden, die een functie binnen het Hulpfonds vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeester opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van het Quaker Hulpfonds aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
Besluiten in de vergaderingen van het Quaker Hulp fonds worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

Baten en lasten 2021

Inkomsten Uitgaven
Bankkosten 322
Ontvangen Giften 22.534
Uitbetaalde giften 20.406
Totaal 22.534 20.728

Posted on 

VVQREA ANBI standaard formulier

NAAM:

Vereniging Vrienden (van de) Quaker Raad (voor) Europese Aangelegenheden (V.V.Q.R.E.A)

is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ten behoeve van transparantie hierbij onze gegevens:

Wij vertegenwoordigen een z.g. Kleinere ANBI. Nummer Kamer van Koophandel: 40410466.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 813689983

 Actief in de sector: Levensbeschouwelijke organisatie (Quakers): IBS code 94914

Bereikbaarheid: Via de penningmeester van de vereniging, Hennie Jansen te Helmond, Telefoon 06-18508871, e-mailadres; hjpjansen@kpnplanet.nl of vvqrea@kpnplanet.nl
Informatie en adressen ook via www.Quakers.nu

Doelstelling van de Verenigingbevorderen van het werk van de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden (QCEA te Brussel, België) en het vergaren van middelen voor die instelling (Statuten; Notaris Krans, Den Haag 16-10-1981)

Samenstelling van het bestuur: Corien van Dorp, Schrijver; Hennie Jansen, Penningmeester; Peter van Leeuwen, Lid; Peter Spreij, Lid. Jaarlijks voeren twee leden van de vereniging een kascontrole uit. Deze leden worden genoemd in het financieel jaarverslag.

Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigd en als vrijwilliger actief voor de vereniging. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor reiskosten, kantoorbenodigdheden en computer.

Actueel verslag van de activiteiten: Dit is te vinden in: Jaarverslag VVQREA 2021

Beleidsplan: Zie hiervoor: Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 VVQREA

Balans: Zie hiervoor: VVQREA Balans 31-12-2021 ANBI

Staat van Baten en Lasten: Zie hiervoor: VVQREA Resultaten rekening 2021 ANBI

Inkomsten: via leden, donateurs en beleggingen.
Uitgaven: QCEA als eindbegunstigde, verenigingsactiviteiten, beheers- en bankkosten.

Voorgenomen bestedingen: Zie hiervoor: VVQREA begroting 2022 ANBI

VVQREA Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022

Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 VVQREA “Vrienden voor Brussel” 2021

Algemeen: Tot en met 29 december 2021 was het voor VVQREA een financieel goed jaar. Zowel het bedrag van de donaties als de ASN beleggingsportefeuille stegen aanzienlijk. Te samen met wat winst op verkoop van fondsen zouden we, na aftrek van de uitgaven aan QCEA, een bescheiden groei van ongeveer 5000,- euro maken. Ook de Triodos aandelenfondsen deden het behoorlijk. Maar per 30-12-2021 verlaagde deze bank plotseling de waarde van de Triodos certificaten met 30%. Dit vanwege een ontwrichte inkoop/verkoop handel met als gevolg het gevaar van een te grote kapitaal onttrekking of vijandige overname van de bank. Triodos noemt de daling een administratieve korting om gedurende het jaar 2022, via een andere structuur, het eigenaarschap van de bank veilig te stellen. Triodos wil de handel in 2023 hervatten via een open handelsplatform. De prijs zal dan tot stand komen d.m.v. vraag en aanbod. Tot die tijd zal VVQREA de huidige administratieve waarde op haar balans dienen te noteren.

Kascontrole 2021: De kascontrole is dit jaar virtueel / digitaal uitgevoerd door Saskia Kühlmann uit den Haag en Martin Touwen uit Deventer.

Begroting, resultatenrekening en Balans 2021: Er is in 2021 ruim 14.000 euro meer ontvangen, en ruim 2000 euro minder uitgegeven dan begroot. Er is 2/3 meer aan donaties ontvangen dan was begroot. Ook de ASN en Triodos beleggingen deden het tot en met december van 2021 zeer goed. Helaas deed een afwaardering van de Triodos certificaten de balanscijfers te niet. Naar verhouding hebben we, als gevolg van verkoop van beleggingsfondsen met winst, nu veel liquiditeit op de balans staan.Beleidsplan 2022: Inflatie en grote onzekerheden verstoren de financiële markten. Tegelijk hebben we té veel liquide middelen. De lage rentestand voor deposito’s maken het onaantrekkelijk om daarvan een deel in te zetten. Om relatief zeker te zijn wat betreft uitsluiting van de wapenindustrie én tevens de duurzaamheids- en milieu doelen te kunnen ondersteunen, blijven er voor ons als investering alleen de ASN en Triodos beleggingsfondsen over. Het is nu wachten op een gunstig instapmoment. Daar in tegen lopen de bankkosten de laatste jaren nogal op. Een deel is zichtbaar op de begroting, een ander deel onzichtbaar omdat sommige fonds- en transactiekosten in de koers verrekend worden, met een lager rendement als gevolg. De groei van het donatiebedrag laat echter weer de betrokkenheid van onze leden zien. Vandaar dat het begrootte bedrag op dit punt verhoogd is. Gezien de te verwachte lagere personele uitgaven bij QCEA kunnen we afdracht in 2022 op 27500 euro houden.

VVQREA Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Vrienden voor Brussel (VvQREA)

Het VvQREA bestuur bestaat nog steeds ongewijzigd uit: Corien van Dorp – schrijver, Hennie Jansen – penningmeester, Peter van Leeuwen en Peter Spreij – leden. Martine Kuipers neemt als afgevaardigde van de Nederlandse jaarvergadering (Quakers) voor QCEA deel aan de bestuursvergaderingen. In 2021 kwam het VvQREA bestuur 5 keer in (Zoom)vergadering bijeen.

Het begin en eind van 2021 was in lockdown wegens Corona. In tegenstelling tot het jaar daarvoor waarin een digitale ledenraadpleging plaatsvond, hebben we in april door middel van zoom een VvQREA ledenvergadering gehouden. Hieraan namen ook de scheidend directeur van QCEA Andrew Lane, de nieuwe directeur Timmon Wallis en assistent communicatie Lena Hofmaier deel. QCEA heeft veel vaardigheid ontwikkeld om ondanks lockdown te blijven functioneren.

Via de QCEA blog Deltalight (op de website te lezen) hebben de Nederlandstaligen in de Benelux dit jaar een vijftal onderwerpen met betrekking tot vrede, mensenrechten en klimaat kunnen lezen. De artikelen worden vertaald door Vrienden die zich betrokken voelen bij VvQREA.

In maart 21 vond de General Assembly via Zoom plaats, een document over vernieuwing in Europa na de pandemie werd gepresenteerd om te delen met politici en vrienden. Het bevat 3 hoofdonderwerpen: – verzekeren van veiligheid van de leefomgeving – het bouwen aan een inclusieve samenleving – een duurzame wereld stichten, vrij van gewelddadige conflicten. In diezelfde GA droegen diverse vertegenwoordigers op een daarvoor ingelast agendapunt gedichten voor in hun eigen taal.

Er zijn met betrekking tot gender en inclusiviteit 3 video’s geproduceerd (op de website van QCEA te vinden)

In April vond via zoom in samenwerking met ENAAT (European Network Against Arms Trade) en SFW (Stop Fueling War) onder begeleiding van Clemence Buchot “answering difficult questions” -betreffende de wapenhandel plaats.

In mei vond onder begeleiding van outreach en community organiser Pamela Nzabampema online het onderwerp “possibilities of peace education, evidence and opportunity” plaats.

Ook in mei nam Timmon Wallis het stokje over van Andrew Lane. Helaas had Andrew weinig mogelijkheid om de taken anders dan digitaal over te dragen, en ook kennismaking met de nieuwe staf ging voornamelijk digitaal. Na ruim een jaar van lockdowns bleek dat Timmon hier geen grip op kreeg wat na een half jaar tobben ondanks bemiddeling van buiten en ondersteuning van ExCo leidde tot het vertrek van Timmon en een vertwijfelde staf. In de samenwerking en afstemming van Quaker organisaties wereldwijd heeft Atiaf Alwazir, als plaatsvervangend directeur QCEA zeer goed vertegenwoordigd.

In oktober was er een Zoom bijeenkomst van “peace mediation and climate crisis” in samenwerking met “Food for Humanity” (Muna Luqman) en PPFP ÿoung professsionals in foreign policy” (Olivia Lazard). Dit naar aanleiding van COP26, de wereld klimaat top te Glasgow.

In november vond QCEA algemene vergadering voor het eerst weer fysiek plaats. Er waren 4 van onze VvQREA leden bij aanwezig. Atiaf hoofd van het peace program deed verslag op video en Saskia Basa deed aan de hand van verhalen verslag van vredesprojecten in Europa. Kekeli van het HR kon helaas geen verslag doen daar zij ziek was. De moeilijke taak waar QCEA nu voor staat werd besproken. De meeste stafleden hebben hun contract na beëindiging niet verlengd.

Zonder volledig te zijn in deze opsomming, zijn op de site van QCEA de activiteiten van het afgelopen jaar terug te vinden. ExCo is op zoek naar een nieuwe directeur en stafleden om de programma’s weer op kracht te brengen. Jeremy Lester (schrijver) springt op dit moment zoveel mogelijk in. In de vriendenkring wordt door VvQREA ook regelmatig een thema van QCEA belicht.

Informatie voor nieuwe bezoeker

uit ‘Gewoon Quakers’ van Erik Dries

Informatie voor nieuwe bezoekers van een stille samenkomst (wijdingssamenkomst) van Quakers in Nederland.

Welkom!
Mogelijk overweeg je een Quaker-samenkomst een keer bij te wonen. In dat geval willen wij je graag iets vertellen over onze vorm van bijeenkomen.

Een Quakerdienst begint zodra de eerste aanwezige in stilte heeft plaatsgenomen. De stilte is een belangrijk element in een Quakersamenkomst.

De Vrienden (Quakers) vormen een gemeenschap die gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen op ‘dat van God’ in ieder mens (meestal aangeduid met‘ Innerlijk Licht) en vertrouwen in de ander. Onze stille samenkomsten bieden iedereen de gelegenheid zich samen met anderen open te stellen voor dit Licht en mogelijk een spiritueel’ thuis te vinden waarin iedereen, ongeacht geloofsovertuiging welkom is.

De stilte kan verbroken worden doordat één van de aanwezigen zich geroepen voelt om een bepaalde gedachte met de anderen te delen. In dat geval staat die persoon op voor gesproken woorden of een gebed. We streven ernaar om daarvoor korte, duidelijke en eenvoudige bewoordingen te kiezen. Als de persoon uitgesproken is, gaat deze weer zitten. Mocht het gesprokene je niet aanspreken, probeer dan toch de bewogenheid achter de woorden te verstaan. Het is niet de bedoeling dat anderen direct reageren op de gegeven bijdrage.

Aan het eind van de bijeenkomst geven we elkaar een hand en worden de aanwezigen verwelkomd. Meestal wordt gevraagd of er nog een gedachte in de stilte opkwam die iemand zou willen delen. Ook worden er soms mededelingen gedaan. Hierna is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nader kennis te maken.

Voor actuele informatie zie onze website:
www.quakers.nu
Postadres: Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag
Tel: 070-3600621. e-mail: info@quakers.nu